ALGEMENE CONDITIES

1. Fitpunt geeft de sport(st)er tegen betaling de gelegenheid tot het beoefenen van één of meer sport(en), met gebruikmaking van de daartoe in haar sportcentrum aanwezige apparatuur en andere faciliteiten, zulks met ingang van de inschrijfdatum op het online inschrijfformulier vermeld.
2. De sport(st)er maakt van de gelegenheid gebruik tot beoefening van de onderstaande sport(en), gedurende een bepaald aantal keren per week en tegen betaling van de bijbehorende contributie overeenkomstig de door Fitpunt gehanteerde betalingscondities.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur in maanden als vermeld op het (online) inschrijfformulier, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand

volgend op de datum van inschrijving en wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 maand; zolang niet is opgezegd met inachtneming van de opzegbepalingen.
4. De sport(st)er geeft te kennen bekend te zijn met de opzeggingsbepalingen (onderstaand artikel 6)
5. De algemene voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst. De sport(st)er verklaart zich met alle bepalingen bekend en akkoord.
6. De sport(s)ter verklaart bij ondertekening een afschrift van dit formulier te hebben ontvangen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Constitutie
1.1. De sport(st)er dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand tevoren medisch te laten keuren.
1.2. De deelname aan sportactiviteit(en) en het gebruik van de door Fitpunt geboden faciliteiten is geheel voor risico van de sport(st) er. Fitpunt Gym aanvaardt dienaangaande geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op een uitkering geeft.

2. Huisregels
2.1. Fitpunt geeft in haar sportcentra bekendheid aan de voorschriften die de sport(st)er bij de sportbeoefening in acht moet nemen. Voor het overige dient men de instructies van de sportbegeleiders te volgen.
2.2. Indien de sport(st)er die de voorschriften en/of instructies naar het oordeel van Fitpunt onvoldoende naleeft, kan de sport(st)er tijdelijk dan wel voorgoed van de sportbeoefening worden uitgesloten.
2.3. Fitpunt behoudt zich het recht voor tot wijziging c.q. aanvulling van de bij 2.1 bedoelde voorschriften.

3. Contributie
3.1. De contributie voor de eerste contractsperiode dient te zijn voldaan binnen 10 dagen na de inschrijfdatum.
3.2. Ingeval de inschrijfdatum niet samenvalt met de eerste dag van de maand van inschrijving, is de sport(st)er slechts een evenredig gedeelte van de contributie voor die maand verschuldigd.
3.3. Om het incasseren van de contributie zonder problemen te laten verlopen, dient er altijd in de week voorafgaand aan een nieuwe maand voldoende saldo op de rekening te staan.
3.4. Ingeval van verhindering tot beoefening van de geboden sport(en) en/of activiteit(en) blijft de verplichting tot betaling van contributie onverkort bestaan, ongeacht de aard en duur van verhindering. De gemiste activiteiten kunnen tot uiterlijk één maand nadien worden ingehaald zonder bijkomende kosten.
3.5. Fitpunt behoudt zich het recht voor om de contributie tussentijds te wijzigen. Contributiewijzigingen worden tijdig tevoren aangekondigd op de publicatieborden in het sportcentrum en gelden voor de sport(st)er met ingang van zijn/haar eerstvolgende betaling.
3.6. De contributie wordt in de week voorafgaand aan de nieuwe maand geïncasseerd.
3.7. De vermelde tarieven zijn geldig bij vooruitbetaling per maand.

4. Verzuim
4.1. Indien de sport(st)er de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt verkeert hij/zij in verzuim en is Fitpunt bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het aan haar verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening
van de sport(st)er.
4.2. Buitengerechtelijke kosten, forfaitair bepaald op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 35,-, zijn door de sport(st)er verschuldigd zodra Fitpunt zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft voorzien.

4.3. Een door de sport(st)er na verzuim gedane betaling strekt allereerst in mindering
op de incassokosten en rente, en vervolgens in mindering op het overigens verschuldigde.
4.4. Indien sport(st)er ondanks sommatie niet betaald, is hij/zij, zonder dat ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Fitpunt genoodzaakt is te maken.

5. Aansprakelijkheid
5.1. De sport(st)er is aansprakelijk voor alle door hem/haar veroorzaakte schade aan de op het terrein of in het gebouw van het sportcentrum aanwezige personen, bedrijfsmiddelen, inventaris en overige niet nader te noemen zaken.

6. Opzegging
6.1. Opzegging van de overeenkomst door de sport(st)er dient schriftelijk te geschieden, alleen via de speciale formulieren van Fitpunt, te verkrijgen bij de receptie van het betreffende sportcentrum. Met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste
1 maand ingaande op de 1ste dag van de maand.
6.2. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de sport(st)er is uitgesloten.
6.3. Tijdige opzegging doet de overeenkomst niet eerder eindigen dan tegen het einde van de lopende contractperiode van minimaal 2 maanden.
6.4. De sport(st)er ontvangt een bewijs van opzegging van Fitpunt.
6.5. Opzeggen is pas mogelijk als alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

7. Opschorting
Bij een vorm van overmacht (langdurige ziekte, blessure, zwangerschap) is er de mogelijkheid het lidmaatschap tijdelijk te onderbreken. Dit kan na inlevering van het afwezigheidsformulier inclusief doktersverklaring. Opschorting voor ziekte of blessure/ letsel is alleen mogelijk indien hierdoor minimaal een maand geen gebruik gemaakt kan worden van het lidmaatschap. Opschorting met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Bij opschorting word de einddatum van de lopende lidmaatschapsperiode aangepast met de periode van opschorting. Bij zwangerschap wordt een periode van 16 weken gehanteerd.

8. Hygiëne
Wij stellen het gebruik van een handdoek zowel tijdens de training als in de sauna verplicht. Ook verzoeken wij u in de zalen schone binnenschoenen en nette sportkleding te dragen. De squashbanen mogen alleen op schoenen met witte zolen betreden worden. Verder zijn er voor de kinderoppas en voor de fitnesszaal specifieke huisregels van kracht. Deze zijn te verkrijgen bij de kinderoppas-medewerker en uw fitnessinstructeur.

9. Persoonsgegevens
9.1. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportcentrum Fitpunt gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Maandelijks wordt via mail de nieuwsbrief verstuurd. Afmelden hiervoor kan via de nieuwsbrief of info@fit-punt.nl
9.2. Beeldmateriaal dat gemaakt wordt door Fitpunt tijdens het sporten en/of tijdens evenementen, activiteiten, wedstrijden en/ of cursussen kan gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of social media, uitsluitend t.b.v. Fitpunt. Mocht hier bezwaar tegen zijn, dan vragen wij u dit schriftelijk aan te geven via Fitpunt.
9.3. Fitpunt wordt beveiligd door camera’s. Deze beveiliging maatregeling staat gemeld bij de politie. Beelden worden 30 dagen na opname bewaard en daarna automatisch vernietigd.